วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  ค่านิยม อัตลักษณ์ พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  ล้ำวิชา   พัฒนาฝีมือ

ปณิธาน
เป็นสถานศึกษาที่เป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
มุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาในภูมิภาค  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านต่อ

ประวัติสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ กระทรวงธรรมการได้ประกาศตั้งโรงเรียนฝึกสอนวิชาชีพในส่วนภูมิภาคโดยให้เปิดสอนวิชาช่างหัตถกรรม สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ที่บริเวณวัดเทวสังฆาราม ชื่อว่า " โรงเรียนช่างไม้เทวสังฆาราม " รับเฉพาะนักศึกษาที่จบชั้นประถมปีที่ ๔ เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร ๓ ปี ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการจัดสร้างโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นโดย หลวงปู่ดี พุทธโชติเถร (พระเทพมงคลรังษี) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามในขณะนั้นได้รับการถวายที่ดิน จำนวน ๑๐ ไร่ ๕๐ ตารางวา จากนางสมนา แต้มทอง คหบดีจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการสร้างโรงเรียน " ช่างไม้เทวสังฆาราม " ในปี พ.ศ.๒๔๘๑
อ่านเพิ่มเติม

ประวัติส่วนตัว

ศันสนีย์  สายะสนธิ (ไปบน)
ภูมิลำเนา นครราชสีมา
ปัจจุบัน ทำงานที่ วิทยาลัยกาญจนบุรี ประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
            หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
การศึกษา
     -  กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     - ปริญญาโท บริหารการอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     - ปริญญาตรี  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มศว.มหาสารคาม)

ประวัติการทำงาน
     - บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์ จำกัด(มหาชน) สาขานครราชสีมา 1 ปี
     - บรรจุรับราชการครั้งแรก วษท.กาญจนบุรี